Etika publikovania

Etika publikovania a prístup k neetickému publikačnému konaniu

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa zaväzuje plniť vysoké štandardy etického správania vo všetkých fázach procesu publikovania. V našich etických štandardoch a postupoch stanovujeme všeobecné očakávania pre autorov, editorov, recenzentov, vydavateľov a partnerov.

Povinnosti editorov

Spravodlivosť a redakčná nezávislosť

Editori hodnotia predložené rukopisy výhradne na základe ich akademickej hodnoty (význam, originalita, platnosť štúdie, jasnosť) a jeho význam pre oblasť časopisu bez ohľadu na autorovu rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, etnický pôvod, občianstvo, náboženské presvedčenie, politickú filozofiu alebo inštitucionálnu príslušnosť. Rozhodnutia o úprave a zverejnení nie sú určené politikami vlád alebo inými agentúrami mimo samotného časopisu. Šéfredaktor má plnú autoritu nad celým redakčným obsahom časopisu a načasovaním uverejnenia tohto obsahu.

Diskrétnosť

V priebehu  recenzného  konania  sa  editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného príspevku pred recenzentmi, redakčnou radou a vydavateľom. Ďalej sa zaväzujú nepoužiť bez písomného súhlasu žiadnu časť nepublikovaného rukopisu. Za vedeckú a zároveň etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady spolu so šéfredaktorom a redakčnou radou.

Zverejnenie a konflikty záujmov

Editori a členovia redakčnej rady sa zaväzujú nepoužiť nepublikované informácie zverejnené v predloženom rukopise na vlastné výskumné účely bez výslovného písomného súhlasu autorov. Privilegované informácie alebo nápady získané editormi v dôsledku práce s rukopisom budú považované za dôverné a nebudú použité na ich osobnú výhodu. Editori sa taktiež zaväzujú brať pri posudzovaní rukopisov do úvahy konflikty záujmov vyplývajúce z konkurenčných, kolaboratívnych alebo iných vzťahov, resp. spojení s ktorýmkoľvek autorom, firmami alebo inštitúciami spojenými s predkladaným rukopisom. V takom prípade požiadajú ďalšieho člena redakčnej rady o manažment rukopisu.

Rozhodnutie o uverejnení

Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia článku na publikovanie zostáva v plnej kompetencii redakčnej rady. Za jazykovú korektúru (jazykovú a gramatickú stránku príspevku) zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo vykonávať drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Povinnosti recenzentov

Recenzent pomáha editorom pri vydávaní redakčných rozhodnutí a prostredníctvom redakčnej komunikácie s autormi môže pomáhať autorom pri zlepšovaní ich rukopisov. Recenzent je základnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie a je jadrom vedeckého úsilia.

Promptnosť

V prípade ak recenzent požiadaný o preskúmanie rukopisu vie, že jeho rýchla kontrola nebude možná, mal by okamžite upovedomiť editorov a odmietnuť ponuku na preskúmanie, aby mohli byť kontaktovaní alternatívni recenzenti.

Diskrétnosť

Všetky rukopisy prijaté redakciou sú dôvernými dokumentmi a musí sa tak s nimi zaobchádzať: nesmú byť ukázané alebo diskutované s inými osobami, s výnimkou prípadov, keď to povoľuje šéfredaktor (ktorý to povoľuje iba za výnimočných a špecifických okolností). Platí to aj pre pozvaných recenzentov, ktorí odmietli možnosť recenzie.

Štandardy objektivity

Hodnotenie by malo byť vykonané objektívne a jasne formulované s podpornými argumentmi tak, aby ich autori mohli použiť pre zlepšenie rukopisu. Osobná kritika autorov je nevhodná.

Potvrdenie zdrojov

Recenzenti by mali sledovať citovanosť literárnych zdrojov. Akékoľvek vyhlásenie, ktoré je poznatkom, odvodením alebo argumentom, ktoré bolo zverejnené v predchádzajúcich publikáciách, by malo byť sprevádzané príslušnou citáciou. Recenzent by mal tiež oznámiť editorom akúkoľvek podstatnú podobnosť alebo prekryv medzi posudzovaným rukopisom a akýmkoľvek iným rukopisom (zverejneným alebo nezverejneným), o ktorých majú osobné vedomosti.

Zverejňovanie a konflikty záujmov

Každý oslovený recenzent, ktorý má konflikt záujmov vyplývajúci z konkurenčných, kolaboratívnych alebo iných vzťahov alebo spojení s ktorýmkoľvek autorom, spoločnosťami alebo inštitúciami v spojení s posudzovaným rukopisom a prácou popísanou v predmetnom rukopise, by mal okamžite o tejto skutočnosti informovať editorov a odmietnuť požiadavku o recenzovanie, aby mohli byť kontaktovaní alternatívni recenzenti.

Nepublikovaný materiál zverejnený v predloženom rukopise nesmie byť použitý vo vlastnom výskume recenzenta bez výslovného písomného súhlasu autorov. Privilegované informácie alebo myšlienky získané prostredníctvom hodnotenia musia byť dôverné a nepoužívané na osobnú výhodu recenzenta. Platí to aj pre pozvaných recenzentov, ktorí odmietli pozvanie na recenziu.

Povinnosti autorov

Štandardy

Autori výskumu by mali prezentovať presný popis práce a dosiahnutých výsledkov, po ktorých bude nasledovať objektívna diskusia o význame práce. Rukopis má obsahovať dostatočné detaily a odkazy na to, aby umožnil iným reprodukovať prácu. Prehľadové štúdie by mali byť presné, objektívne a komplexné. Podvodné alebo vedome nepresné vyhlásenia predstavujú neetické správanie a sú neprijateľné.

Prístup k údajom a ich uchovávanie

Od autorov sa môže požiadať, aby poskytli „raw data“ zo svojej štúdie spolu s rukopisom pre redakčný prehľad a mali by byť pripravení sprístupniť údaje, ak je to možné. V každom prípade by mali autori zabezpečiť dostupnosť takýchto údajov iným príslušným odborníkom najmenej 10 rokov po uverejnení (najlepšie prostredníctvom inštitucionálneho úložiska alebo databázy údajov alebo iného dátového centra) za predpokladu, že dôvernosť účastníkov môže byť chránená a zákonné práva týkajúce sa chránených údajov nebránia ich prepusteniu.

Originálnosť a plagiátorstvo

Autori by mali zabezpečiť, aby písali a predkladali originálne diela a ak používajú prácu, myšlienky a/alebo slová iných, aby tie boli náležite citované. Autori by mali citovať práve také publikácie, ktoré mali vplyv na určenie povahy práce, ktorá je uvedená v rukopise. Pod plagiátorstvom sa rozumie viacero foriem: zaslanie rukopisu/práce inej osoby ako autora,  kopírovanie alebo parafrázovanie podstatných častí publikácie iného autora bez uvedenia jeho mena v zozname spoluautorov, použitie výsledkov výskumu vykonaného inými autormi a pod. Plagiátorstvo vo všetkých jeho formách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Viacnásobné, duplicitné, nadbytočné alebo súbežné predkladanie/publikovanie

Dokumenty popisujúce v podstate rovnaký výskum by nemali byť publikované vo viac ako jednej primárnej publikácii. Autori by preto nemali predkladať na posúdenie rukopis, ktorý už bol publikovaný v inom časopise. Podávanie rukopisu súbežne do viac ako jedného časopisu je neetické vydavateľské správanie a považuje sa za neprijateľné.

Uverejnenie niektorých druhov článkov (napríklad klinických pokynov, prekladov) vo viacerých časopisoch je niekedy opodstatnené za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Autori a editori príslušných časopisov musia súhlasiť so sekundárnym uverejnením, ktoré musí odrážať rovnaké údaje a interpretáciu primárneho dokumentu. Primárny odkaz musí byť uvedený v sekundárnej publikácii.

Autorstvo rukopisu

Autori musia byť schopní prevziať zodpovednosť za obsah predloženého rukopisu. Preto by ako autori mali byť v rukopise uvedené iba tie osoby, ktoré spĺňajú autorské kritériá: (i) významne prispeli ku koncepcii, návrhu, realizácii, získavaniu údajov alebo analýze / interpretácii štúdie; a (ii) vypracovali rukopis alebo ho revidovali; a (iii) videli a schválili konečnú verziu dokumentu a súhlasili s jeho predložením na uverejnenie. Všetky osoby, ktoré významne prispeli k práci uvádzanej v rukopise (ako napríklad technická pomoc, pomoc pri písaní a editácii, všeobecná podpora), ale nespĺňajú kritériá autorstva, nesmú byť uvedení ako autori, ale mali by byť uznaní v „Poďakovaní“. Autor zodpovedný za korešpondenciu (korešpondent, z angl. corresponding author) by mal zabezpečiť, aby boli do zoznamu autorov zahrnutí všetci vhodní spoluautori (podľa vyššie uvedenej definície) a súčasne by mal overiť, či všetci spoluautori videli a schválili konečnú verziu rukopisu a súhlasili s jej predložením na uverejnenie.

Zverejňovanie a konflikty záujmov

Autori sú povinní pri predložení rukopisu na posúdenie uviesť akékoľvek konflikty záujmov, ktoré by mohli byť interpretované v zmysle ovplyvnenia výsledkov a/alebo ich interpretácie v predloženom rukopise. Príklady potenciálnych konfliktov záujmov, ktoré by sa mali zverejniť, zahŕňajú finančné prípady, ako sú odmeny, vzdelávacie granty alebo iné finančné dotácie, vlastnícke práva alebo iné majetkové účasti, licenčné dojednania, ako aj nefinančné konflikty záujmov, ako sú napr. osobné alebo profesionálne vzťahy, vedomosti alebo presvedčenie o predmetoch alebo materiáloch, o ktorých sa hovorí v rukopise. Mali by sa zverejniť všetky zdroje finančnej podpory pre prácu (vrátane čísla grantu alebo akéhokoľvek iného referenčného čísla).

Potvrdenie zdrojov

Autori by mali zabezpečiť, aby riadne uznali prácu iných a mali by tiež citovať publikácie, ktoré mali vplyv na určenie povahy predkladaného rukopisu. Informácie získané súkromne (z rozhovoru, korešpondencie alebo diskusie s tretími stranami) sa nesmú používať bez výslovného písomného súhlasu od zdroja. Autori by nemali používať informácie získané počas poskytovania dôverných služieb, ako napríklad posudzovanie rukopisov alebo žiadostí o udelenie grantu, pokiaľ nedostali výslovné písomné povolenie autorov.

Klinické štúdie, experimentálne štúdie na zvieratách a štúdie s nebezpečnými chemikáliami

Ak štúdia zahŕňa chemikálie, postupy alebo zariadenia, ktoré majú akékoľvek nezvyčajné nebezpečenstvo spojené s ich používaním, musia ich autori v rukopise jednoznačne identifikovať. V prípade, ak sa jedná o experimentálnu štúdiu na zvieratách alebo klinickú štúdiu, ktorej sa zúčastnili ľudia, autori by mali zabezpečiť, aby sa všetky postupy vykonávali v súlade s príslušnými zákonmi a inštitucionálnymi usmerneniami a aby ich schválila príslušná inštitucionálna etická komisia. Rukopis by mal obsahovať vyhlásenie v tomto zmysle. Autori by mali taktiež zabezpečiť a v rukopise jednoznačne deklarovať informácie o získaní informovaného súhlasu jedincov zahrnutých do štúdie. Autori musia vždy dodržiavať právo na ochranu osobných údajov.

Recenzné konanie

Autori sú povinní podieľať sa na procese recenzného konania, plne spolupracovať a rýchlo reagovať na požiadavky redakcie o primárnych dátach, vysvetleniach a dokladoch o schválení etickými komisiami inštitúcie, súhlasov pacientov a oprávnení ohľadom autorských práv. V prípade rozhodnutia redakcie o nutnosti uskutočniť revízie v rukopise, autori by mali systematicky reagovať na pripomienky recenzentov, bod po bode a včas zaslať zrevidovaný rukopis do redakcie na opätovné posúdenie v termíne stanovenom redakciou časopisu.

Zásadné chyby v publikovaných dielach

Ak autori objavia významné chyby alebo nepresnosti vo svojej vlastnej publikovanej práci, je ich povinnosťou okamžite upovedomiť redakciu časopisu a spolupracovať s ňou, aby buď napravili zistenú chybu v publikácii alebo stiahli rukopis zaslaný na posúdenie. Ak sa vydavateľ dozvie od tretej strany, že publikované dielo obsahuje významnú chybu alebo nepresnosť, je povinnosťou autorov urýchlene reagovať, opraviť alebo stiahnúť predmetný rukopis alebo poskytnúť redakcii dôkaz o správnosti údajov, resp. tvrdení.

Povinnosti vydavateľa

Manipulácia s neetickým publikačným správaním

V prípadoch údajného alebo preukázaného vedeckého zneužitia, podvodného uverejnenia alebo plagiátorstva, vydavateľ v úzkej spolupráci s editormi prijme všetky vhodné opatrenia na objasnenie situácie a na zmenu príslušného rukopisu. Zahŕňajú promptné zverejnenie erratum, objasnenie alebo v najťažšom prípade odvolanie predmetnej práce. Vydavateľ spolu s editormi podniknú primerané kroky na zistenie a zabránenie zverejnenia dokumentov, v ktorých došlo k pochybeniu v oblasti výskumu a za žiadnych okolností vedome nepodporí takéto zneužitie a vedome nepovolí, aby sa takéto zneužitie uskutočnilo.