O časopise

Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov.

Edičné série: Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia; Laboratórna medicína; Verejné zdravotníctvo

Periodicita vydávania: štvrťročne

Časopis uverejňuje:

  • pôvodné práce,
  • prehľadové práce, 
  • listy redakcii,
  • prípadové štúdie.

 

Časopis je indexovaný v databázach SCOPUS, EBSCO, DOAJ, ROAD, Bibliographia medica Slovaca a CiBaMed.

ISSN 1339-3022 (tlačené vydanie)

ISSN 2644-4909 (online vydanie)

Registrácia MK SR  pod číslom EV 4755/13 (tlačené vydanie) a EV 255/23/EPP (online vydanie)

Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré sa stávajú subjektom recenzného konania minimálne dvoch nezávislých recenzentov. Časopis používa dvojito zaslepený typ recenzného konania. V priebehu recenzného konania sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného príspevku pred recenzentmi  a naopak.

Rukopis je možné zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: zdravotnicke.listy@tnuni.sk 

Časopis nemá poplatky za podanie ani za spracovanie rukopisu. Časopis ponúka priestor na reklamu a sponzorovanie časopisu, a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Redakcia a vydavateľ majú právo odmietnuť reklamu alebo sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná a reklamná činnosť sú na sebe nezávislé a zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces.

Jedná sa o časopis s otvoreným prístupom, čo znamená, že všetok obsah je voľne dostupný užívateľovi alebo jeho inštitúcii bezplatne. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, alebo ich používať na akýkoľvek iný zákonný účel, bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora. Toto stanovisko je v súlade s definíciou otvoreného prístupu BOAI.

Autorské práva a licencie: Autori, ktorí v tomto časopisom publikujú súhlasia s nasledujúcimi podmienkami: 1. Autori si ponechávajú autorské práva a udeľujú právo časopisu na prvé publikovanie s prácou súčasne licencovanou pod licenciou Creative Commons Attribution License (CC BY-NC 4.0), ktorá umožňuje ostatným zdieľať prácu s potvrdením autorstva práce a úvodné publikovanie v tomto časopise. 2. Autori môžu uzavrieť samostatné, dodatočné zmluvné dojednania pre nevýhradnú distribúciu publikovanej verzie diela  s potvrdením o jeho počiatočnej verzii  publikovanej v časopise Zdravotnícke listy.

Licencia

Open Access

Archivácia


Publikácie sú archivované v Archíve digitálnych prameňov