Archív - Zdravotnícke listy. 2020; Vol. 8. No. 1

Zdravotnícke listy. 2020; Roč. 8, č. 1

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 5

Nikoleta Poliaková

 

Klinická efektivita hyperbarické oxygenoterapie u vybraných indikací v ortopedii a traumatologii

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 6-12

Hájek M., Klugar M., Kuzma J., Rozložník M., Chmelař D., Lochmanová A.

 

Diabetická neuropatia a syndróm diabetickej nohy v kontexte hyperbarickej oxygenoterapie

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 13-19

Poliaková N., Matišáková I., Gerlichová K., Haviarová K.

 

Systém DRG a jeho slovenská verzia SK-DRG

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 20-25

Filko P., Mačuga I., Oleár V.

 

Porovnanie niektorých prognostických faktorov karcinómu prsníka u žien predskríningového veku – retrospektívna štúdia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 26-30

Slobodníková J., Meluš V., Krajčovičová Z., Kašlíková K.

 

Užívanie psychoaktívnych látok na Slovensku – výsledky medzinárodnej štúdie HBSC

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 31-37

Ochaba R., Baška T., Chromíková L., Madarasová Gecková A., Kačmáriková M.

 

Personálne zabezpečenie systému zdravotníctva v Slovenskej republike kvalifikovanými sestrami v kontexte pracovnej emigrácie

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 38-46

Tupá M.

 

Vzťah vybraných osobnostných čŕt sestier a preferencie ich copingových stratégií

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 47-53

Pašková L., Rapčíková T.

 

Agresia pacientov voči sestrám vo vzťahu k vybraným socio-demografickým faktorom

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 54-59

Dimunová L., Žemličková A.

 

Klostrídiové infekcie v klinickej ošetrovateľskej praxi

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 60-65

Novotná Z., Lizáková Ľ., Obročníková A.

 

Komunikácia s pacientom v intenzívnej starostlivosti

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 66-71

Jurdíková K., Žáčková S.

 

Potenciál komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa v profesionálnej rodine

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 72-79

Vlasáková M., Králová E., Poliaková N.

 

Podpora zdravého životního stylu seniorů v digitální společnosti

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 80-87

Kutnohorská J., Telnarová Z.

 

Komparácia prípravy budúcich ošetrovateliek v tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia v Československu a v zahraničí

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 88-92

Ilievová Ľ., Trogová M.