Archív - Zdravotnícke listy. 2021; Vol. 9. No. 1

Zdravotnícke listy. 2021; Roč. 9, č. 1

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo / 5

 

Personálne zabezpečenie ako hlavný faktor prispievajúci k implicitne prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 6-11

Kalánková D., Bartoníčková D., Žiaková K., Gurková E., Kurucová R.

 

Vztah pracovního prostředí sester a nedokončené ošetřovatelské péče – první výsledky výzkumu v České republice

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 12-18

Zeleníková R., Jarošová D., Plevová I., Janíková E., Polanská A., Mynaříková E.

 

Pracovná záťaž sestier v geriatrickej starostlivosti

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 19-25

Matišáková I., Poliaková N., Meluš V.

 

Bolest u pacientů s demencí – pilotní studie

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 26-30

Libešová L.

 

Karnofského skóre a jeho využití v praxi

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 31-36

Haluzíková J.,  Thiebergerová L.

 

Predikčná validita slovenskej verzie morseovej stupnice rizika pádu v univerzitnej nemocnici

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 37-44

Bóriková I.,Tomagová M., Miertová M.

 

Ověření míry sebeposuzování klinických kompetencí studentů ošetřovatelství – preliminární studie

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 45-49

Stupková D.

 

Spokojnosť so životom u mužov s telesným postihnutím z hľadiska využívania kompenzačných technológií

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 50-56

Nemček D.

 

Faktory ovplyvňujúce účasť dospelej populácie na prevencii v ochrane ústneho zdravia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 57-62

Lauková J., Šupínová M.

 

Age manažment  – výzva a príležitosť  pre ošetrovateľstvo

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 63-69

Hulková V., Kilíková M., Bobkowska M.

 

Manažment Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu z pohľadu udržateľnosti projektov ESF

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 70-75

Krajčovičová Z., Meluš V., Kašlíková K., Matišáková I., Habánik J.

 

Prínos tomosyntézy pre včasnú diagnostiku karcinómu prsníka

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 76-80

Slobodníková J., Meluš V.

 

Epidemiologická analýza vybraných zoonóz na Slovensku

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 81-87

Jakubcová D., Paulík S., Ondrušová A., Kačmariková M.

 

Kvalita života u pacientov s Crohnovou chorobou na Slovensku neliečených biologickou liečbou a hodnotených dotazníkom na zápalové črevné ochorenie

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 88-93

Bielik J., Hlista M., Černok S., Šorf M.