Archív - Zdravotnícke listy. 2023; Vol. 11. No. 2

Zdravotnícke listy. 2023; Roč. 11, č. 2

Editoriál

Edičná séria / Ošetrovateľstvo; Verejné Zdravotníctvo; Fyzioterapia; Laboratórna Medicína / 6

 

Faktory ovplyvňujúce hodnotenie kultúry bezpečnosti pacientov z perspektívy študentov  ošetrovateľstva: prierezová štúdia

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 7-13

Kohanová D., Holubová D., Žiaková K., Bartoníčková D.

 

Materská prenatálna úzkosť: prevalencia, miera a súvisiace faktory u slovenských žien

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 14-21

Mazúchová L., Párničanová M., Farský I.

 

Psychoedukační program jako příležitost ke zvýšení kvality života u pacientů po cévní mozkové příhodě: pilotní randomizovaná kontrolovaná studie

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 22-27

Prušová E., Školoudík D., Kisvetrová H., Langová K., Procházková K., Orlíková K.

 

Hodnotenie postojov k starnutiu a starobe v preseniorskom veku

Edičná séria / Ošetrovateľstvo / 28-33

Šuličová A., Šantová T., Šimová Z., Fertaľová T.

 

Potreba implementácie poznatkov z hyperbarickej oxygenoterapie  do vysokoškolského vzdelávania

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 34-39

Krajčovičová Z., Meluš V., Kašlíková K.

 

Testovanie schopnosti tvorby biofilmu a miery rezistencie u kmeňov Proteus mirabilis izolovaných z moču

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 40-46

Kašlíková K., Králiková N., Meluš V., Krajčovičová Z.

 

Recipročné translokácie z aspektu multidisciplinárneho prístupu laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

Edičná séria / Laboratórna Medicína / 47-51

Sulovcová M., Meluš V., Kašlíková K., Krajčovičová Z.

 

Pijeme více nebo méně? Změny spotřebních zvyklostí českých konzumentů alkoholu v kontextu pandemie COVID-19

Edičná séria / Verejné Zdravotníctvo / 52-59

Fanta M., Barták M., Mošovský J., Vacek J., Petruželka B., Rogalewicz V., Mičíková L.

 

Využitie thera-trainer tigo v dlhodobom rehabilitačnom období po strelnom zranení miechy (klinická prípadová štúdia)

Edičná séria / Fyzioterapia / 60-67

Sytnyk O., Yezhova O., Dereka T., Voytenko V.

 

Hodnotenie vplyvu pohybových cvičení na progresné faktory aterosklerotického procesu u pacientov po prekonaní infarktu myokardu: 3-ročný výskum

Edičná séria / Fyzioterapia / 68-75

Kuchmenko O., Tereshchenko N., Malynovska I., Babii L., Shumakov V., Sheiko V., Dereka T.

 

PRÍLOHA / SUPPLEMENTUM

Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie XXIV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY 15.-16.06.2023, Špindleruv Mlýn, Česká republika