Archív - Zdravotnícke listy. 2017; Vol. 5, No. 4

 

Initiates file downloadEditoriál

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 5

Jana Slobodníková 

 

Initiates file downloadÚloha reaktívnych metabolitov kyslíka v procese kyslíkovej toxicity indukovanej hyperbarickou oxygenoterapiou

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 6-10

Krajčovičová Z., Greguš V., Meluš V., Kašlíková K.

 

Initiates file downloadStanovenie perfluoroalkylových zlúčenín v ľudskom sére a v materskom mlieku využitím kombinácie kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 11-15

Mišľanová C., Vojs Staňová A., Murínová Ľ.

 

Initiates file downloadIdentifikácia a kvantifikácia mikropolutantov v odpadových vodách pomocou kvapalinovej chromatografie a tandemovej hmotnostnej spektrometrie

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 16-20

Kupčuláková B., Grabic R., Mackuľak T., Marton M., Vojs M., Vojs Staňová A.

 

Initiates file downloadAnalýza a identifikácia polyfenolických zlúčenín v zelených potravinách vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou v spojení s tandemovou hmotnostnou spektrometriou

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 21-27

Škvára P., Kezmanová J., Mišľanová C., Vojs Staňová A.

 

Initiates file downloadAplikácia bioštatistických analýz pri overovaní zhody rutinne vyšetrovaných laboratórnych biomedicínskych parametrov: stanovenie koncentrácie fibrinogénu

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 28-33

Meluš V., Netriová J., Krajčovičová Z., Kašlíková K., Slobodníková J.

 

Initiates file downloadVyužitie kultivačných metód v diagnostike prítomnosti vybraných patogénov a ich rezistencie voči antibiotikám

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 34-41

Kašlíková K., Králiková B., Krajčovičová Z., Meluš V.

 

Initiates file downloadEpidemiologická analýza novotvarov prsníka v Zakarpatskej oblasti a v meste Užhorod

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 42-47

Truskavetskyi В.

 

Initiates file downloadVyužitie sérologických metód v diagnostike vybraných mikroorganizmov

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 48-52

Meluš V., Kašlíková K., Králiková B., Krajčovičová Z., Koňošová H., Šimurka P.

 

Initiates file downloadManažment informácií vo verejnom zdravotníctve

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 53-57

Mičíková L., Novák M.

 

Initiates file downloadProblematika početnosti súborov pri štatistickom spracovaní dát v biomedicíne a interpretácie p- hodnoty testovacieho kritéria štatistického testu

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 58-62

Meluš V., Krajčovičová Z., Zigo R., Netriová J., Kašlíková K., Slobodníková J. 

 

Initiates file downloadLiečba intraartikulárnych zlomenín distálneho humeru - naše skúsenosti

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 63-70

Réves M., Ridoško J.

 

Initiates file downloadEndovaskulárna liečba pseudoaneuryzmy arteria profunda femoris po intramedulárnej osteosyntéze pertrochanterickej fraktúry

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 71-74

Klepanec A., Ondrejkovič M., Haršány J., Katina J., Slobodníková J.

 

Initiates file downloadSledovanie progresie zmien na terči zrakového nervu u glaukómových pacientov s artériovou hypertenziou a diabetes mellitus pomocou heidelbergského retinálneho tomografu

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia / 75-81

Molitorová M., Oleár V.

 

Initiates file downloadKontrola kvality mamografických vyšetrení

Edičná séria /Laboratórna Medicína; Verejné Zdravotníctvo; Varia /82-85

Slobodníková J., Meluš V.